ART. 1

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://nurkomaniak.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).
Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

ART. 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Nurkomaniak - I-PAX Kamil Węglarz, ul. Kobierzyńska 93/70, 30-382 Kraków, NIP: 6762270221, REGON: 122425191.
Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Nurkomaniak.pl;
Dane - treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://nurkomaniak.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Nurkomaniak.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu nurkomaniak.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
Konto Właściwe - udostępnione przez Nurkomaniak Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta Właściwego. W zakresie Konta Właściwego Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);
Użytkownik konta Właściwego nie ma możliwości umieszczania informacji w celach zarobkowych (np. przeprowadzanych kursów) oraz promowania swoich stron internetowych.
Konto Premium - Konto Właściwe tworzone w oparciu o ogólne warunki usługi Konta Właściwego, do którego w sprawach w nich nieuregulowanych zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu. Konto Premium może zostać przyznane wyłącznie instruktorom po weryfikacji, uregulowaniu rocznego abonamentu oraz w zależności od decyzji Nurkomaniak.pl
Konta Premium - umożliwia instruktorowi ogłaszanie kursów płetwonurkowania na portalu nurkomaniak.pl pod adresem nurkomaniak.pl/kursy. Instruktor posiadający konto Premium i ogłaszający kurs na Nurkomaniak.pl jest zobowiązany do osobistego wykonania tego kursu nie zlecając przeprowadzania kursu osobą trzecim;
Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie stanowiący adres mail użytkownika na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez Nurkomaniak.pl pod domeną Nurkomaniak.pl;
Osoba - osoba fizyczna lub prawna;
Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona, które również może wykorzystywać Nurkomaniak.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Nurkomniak.pl, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
RSS - strumień wiadomości dostępny w ramach Portalu i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników;
Wpisy - Usługa, która umożliwia w szczególności publikowanie tekstów. Regulamin Usługi Wpisy znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu Serwisu Nurkomaniak.pl;
Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Nurkomaniak.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Nurkomaniak.pl na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa Wpisy, forum, etykiety znajomych, RSS, Grupy. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Nurkomaniak.pl Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą usługi Poczty;
Usługi Płatne - Usługi, za które Nurkomaniak.pl pobiera dodatkową opłatę, w szczególności są to: Goście, Super Zdjęcie, wirtualne prezenty, skórki, tapety, kartki;
Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;
Użytkownik Konta Właściwego - Użytkownik, którego Konto ma status Konta Właściwego i korzysta lub może korzystać z niego;
Potwierdzona/autoryzowana Wiadomość - wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem http://Nurkomaniak.pl/pomoc, identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Nurkomaniak.pl (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.

ART. 3

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Właścicielem Serwisu jest "I-PAX KAMIL WĘGLARZ”, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej 93/70, 30-382 Kraków NIP: 6762270221 , REGON: 122425191.
Prowadzenie przez serwis Nurkomaniak.pl obejmuje przede wszystkim:
stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie przez Nurkomaniak.pl Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, jak również zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami, a także;
udostępnianie przez Nurkomaniak.pl przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także; świadczenie Usług.
Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
Użytkownicy, którzy swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazili Nurkomaniak.pl zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Nurkomaniak.pl w ramach usług świadczonych przez Nurkomaniak.pl) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.

ART. 4

UCZESTNICTWO W SERWISIE

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Nurkomaniak.pl Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych np. konto Premium).
Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego http://Nurkomaniak.pl/pomoc.
Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://Nurkomaniak.pl/acount/register oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
W toku procedury rejestracji Konta, Użytkownik podejmuje decyzję czy tworzone Konto jest Kontem Właściwym, czy Kontem Fikcyjnym. Po podjęciu decyzji nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta. Nurkomaniak.pl ma prawo do zmiany charakteru Konta na skutek zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika, zgodnie z następującą procedurą:
Nurkomaniak.pl dokonuje weryfikacji Danych Osobowych w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie, zwrócenie się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane lub Dane Osobowe;
po dokonaniu weryfikacji Nurkomaniak.pl ma prawo do zmiany statusu Konta.
Użytkownik Konta Właściwego zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci. Użytkownik Konta Rzeczywistego nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Rzeczywistego jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Nurkomaniak.pl, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Nurkomaniak.pl Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter Nurkomaniak.pl), wiadomości od Nurkomaniak.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
zezwalam na świadczenie przez Nurkomaniak.pl Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Nurkomaniak.pl w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Nurkomaniak.pl wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Nurkomaniak.pl zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

ART. 5

DANE OSOBOWE

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Nurkomaniak.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
Administratorem Danych Osobowych jest "I-PAX KAMIL WĘGLARZ”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Nurkomaniak.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
Nurkomaniak.pl ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Nurkomaniak.pl może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.
Nurkomaniak.pl ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Nurkomaniak.pl może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Nurkomaniak.pl może usunąć Konto.
Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.
Nurkomaniak.pl ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Nurkomaniak.pl może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
W przypadku powzięcia przez Nurkomaniak.pl wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Właściwego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Nurkomaniak.pl (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
bezpowrotnego usunięcia Konta.
Nurkomaniak.pl uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Nurkomaniak.pl nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

ART. 6

PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Nurkomaniak.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

ART. 7

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto Właściwe. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Właściwego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Nurkomaniak.pl. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
Użytkownik może posiadać 1 (jedno) konto Premium. Zakazuje się udostępniania Konta innym Osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont Fikcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w art. 3. ust. 4. niniejszego Regulaminu.
Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Nurkomaniak.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Nurkomaniak.pl może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
Zawierając Umowę z Nurkomaniak.pl, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Nurkomaniak.pl oraz innych podmiotów;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Nurkomaniak.pl, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.
Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu potwierdzenia od serwisu Nurkomaniak.pl o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej
uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Nurkomaniak.pl w ramach których postanowiono inaczej;
wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.
Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
W przypadku powzięcia przez Nurkomaniak.pl wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania, wysyłania informacji:
których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,
których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,
jeżeli wysyłający mógł odnieść korzyść z faktu wysłania takich informacji lub dopuszczał możliwość wyrządzenia szkody innej Osobie, Nurkomaniak.pl ma prawo - w przypadku, gdy według własnej oceny uzna to za stosowne – do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia. Nurkomaniak.pl oświadcza, że każdorazowo otrzymana kara umowna określona w niniejszym ustępie (po odliczeniu kosztów, których poniesienie konieczne było w celu wyegzekwowania ww. kary, w szczególności związanych z prowadzeniem postępowania sądowego) będzie przekazywana przez Nurkomaniak.pl na rzecz fundacji, których celem jest działalność w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych w sieci Internet. Fundacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być w jakikolwiek sposób powiązane kapitałowo z Nurkomaniak.pl. Kara umowna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Nurkomaniak.pl dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

ART. 8

ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA

Nurkomaniak.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
Nurkomaniak.pl archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Nurkomaniak.pl może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
Nurkomaniak.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki potwierdzonej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta przez proces znajdujący się w edycji profilu użytkownika. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Nurkomaniak.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
Umowa może zostać rozwiązana przez Nurkomaniak.pl poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Nurkomaniak.pl;
umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
otrzymania przez Nurkomaniak.pl Potwierdzonej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;
otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Nurkomaniak.pl zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Nurkomaniak.pl.
W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Nurkomaniak.pl, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Nurkomaniak.pl.
W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Nurkomaniak.pl zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty lub Wpisów.

ART. 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Nurkomaniak.pl przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
Nurkomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za kursy płetwonurkowania oraz nurkowania ogłaszane za pośrednictwem portalu. Nurkomaniak.pl pełni rolę czysto informacyjną.

ART. 10

REKLAMACJE

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Nurkomaniak.pl przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://Nurkomaniak.pl/pomoc.
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Nurkomaniak.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nurkomaniak.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
Nurkomaniak.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
Nurkomaniak.pl pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.
Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem http://Nurkomaniak.pl/pomoc.
Szczegółowe zasady i tryb rozpatrywania reklamacji w zakresie Świadczeń zostały uregulowane w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

ART. 11

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny pod adresem http://Nurkomaniak.pl/regulamin.
Nurkomaniak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Nurkomaniak.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.
W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Nurkomaniak.pl.
Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://Nurkomaniak.pl/regulamin.